W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ubieganie się o wydanie zaświadczenia na prowadzenie placówki obrotu pozaaptecznego

XML

Treść

Ubieganie się o wydanie zaświadczenia na prowadzenie placówki obrotu pozaaptecznego:
Podstawy prawne:


1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
(Dz.U. z 2022 r., poz.2301 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2001r. nr 126, poz. 1382 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. ); 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 14 marzec 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U z 2023r., poz. 338 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111);
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (Dz.U. nr 231, poz. 2327);
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009r., nr 21, poz. 118);
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz.U. z 2009r., nr 24, poz. 151);
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz.U. z 2009r., nr 155, poz. 1234);
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22  października 2010 r. w sprawie wykazu  produktów, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz.U. z 2020r., poz. 2024).Wymagane dokumenty:


1. Wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub Kierownika Delegatury o wydanie zaświadczenia na prowadzenie placówki  obrotu pozaaptecznego

2. Załączniki do wniosku :
  • dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wydającej produkty lecznicze;
  •  tytuł prawny do pomieszczeń placówki obrotu pozaaptecznego;
  •  plan i opis techniczny pomieszczeń;
  •  opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o lokalu.


Uwaga:    Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub odpisu, jeżeli jego zgodność z oryginałem
została poświadczona przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, albo przez organ lub podmiot, który ten dokument wydał.


3.Oplata skarbowa za wydanie zaświadczenia na prowadzenie placówki obrotu pozaaptecznego
   (sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego, sklep zielarsko-medyczny) wynosi 17,00 zł.

   Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo
   uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni o chwili powstania
   obowiązku jej zapłaty, tj. od chwili złożenia wniosku. Dowód zapłaty może mieć formę
   wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

   Zapłata opłaty skarbowej może być wniesiona:
- w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta w Bydgoszczy
-  bezgotówkowej  na poniższy rachunek:


Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
(zaznaczyć: opłata skarbowa)

Załączniki