W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne

Część plików zamieszczonych w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Nieczytelne przez czytniki ekranu pliki PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Wyłączenia

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Ewelina Florczyk. Kontakt: sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl, tel. 523206180. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy odpowiada Ewelina Florczyk, sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl, tel.523206180.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez telefoniczne odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać:

1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo.
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia niedostępnej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu występujący z żądaniem powinien wskazać dogodny dla niego sposób tego udostępnienia.

Realizacja żądania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni realizację tego żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. 

W przypadku, gdy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku, gdy osoba występującą z żądaniem odmówi skorzystania ze wskazanego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy alternatywnego sposobu dostępu, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

tel. 52 320-61-80 

tel/fax 52 322-58-96 

e-mail: sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl 

ePUAP: /qq315iw46x/SkrytkaESP

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy oraz jego Delegatury użytkują pomieszczenia w budynkach, których zarządcą jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

 

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, Budynek B, VI piętro (budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych):

1. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia. Schody przy wejściu do budynku nie posiadają poręczy.
2. Drzwi wejściowe do budynku - otwierane automatycznie. Przy wejściu znajduje się przycisk przywołujący asystę.
3. W budynku brak oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a czy systemu wypukłych znaków, a także brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
4. Na IV piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. W budynku znajdują się windy dostosowane do osób niepełnosprawnych. Część wind wyposażona w informację głosową oraz guziki z alfabetem Braille’a.
6. Schody wewnątrz budynku, prowadzące na szóste piętro do pomieszczeń zajmowanych przez Inspektorat, oznaczone są pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.
7. Stanowisko obsługujące interesantów znajdujące się w pomieszczeniach Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy jest dostępne dla osób poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich.
8. W sekretariacie Inspektoratu znajduje się pętla indukcyjna.
9. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy budynku.
10. Inspektorat dysponuje lupą dla osób, które mają problem ze wzrokiem. 
7. Do budynku i pomieszczeń Inspektoratu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
11.Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN). 

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, II piętro (budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych):

1. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia oraz przycisk przywołujący asystę dla osób z niepełnosprawnością.   
2. Budynek nie posiada windy. W przypadku wizyty interesanta niepełnosprawnego pracownik Inspektoratu schodzi na parter. Obsługa odbywa się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
3. Schody wewnętrzne wymagają poprawy wyróżnienia przy pomocy pasów kontrastowych.
4. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
5. Duża i czytelna tablica informacyjna dostępna przy wejściu do budynku.
6. W sekretariacie Inspektoratu znajduje się pętla indukcyjna.
7. Inspektorat dysponuje lupą dla osób, które mają problem ze wzrokiem. 
8. Do budynku i pomieszczeń Inspektoratu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
9. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN). 

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 6, II piętro (budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych):


1. Budynek nie posiada windy. W przypadku wizyty interesanta niepełnosprawnego pracownik Inspektoratu schodzi na parter. Obsługa odbywa się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. 
2. Brak oznaczenia początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru.
3. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem do budynku.
5. W sekretariacie Inspektoratu znajduje się pętla indukcyjna.
6. Inspektorat dysponuje lupą dla osób, które mają problem ze wzrokiem.
7. Do budynku i pomieszczeń Inspektoratu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
8. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN). 
 

W razie potrzeby osoba niepełnosprawna otrzyma wsparcie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy.