W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka prywatności

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Dane osobowe 

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności: 

1.  Co to są dane osobowe?
                                                                               
Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.
 
2.  O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku? 

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Interesanci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. 

3.  Co to znaczy przetwarzanie danych? 

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem,  takim jak  gromadzenie,  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
 
4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)? 

Administratorem Twoich danych jest Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Konarskiego 1 - 3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 5541789177, REGON 090115003, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pl 

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub w różnych aktach prawa krajowego, takich jak ustawy lub rozporządzenia.


Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo: 
Swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając maila, Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, którą wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy).  Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem. 
Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą.  Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym, 


Jeżeli jesteś naszym Interesantem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu o zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś lub działaniami podjętymi samodzielnie przez nas – „z urzędu”. Wykonujemy w takim przypadku – jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Może to być także związane z realizacją nałożonych na nas zadań publicznych lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.  Przepis, który o tym decyduje jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych, jakie możemy samodzielnie gromadzić i przetwarzać. 


Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na naszą stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes. 


Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy. 
 
6. Komu przekazujemy Twoje dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych lub inni np. wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je także na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa (np. sądy lub organy ścigania). Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im  na takie żądanie zezwala.
Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich.  Tekst RODO jest odstępny pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC 

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
 
Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.
Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić, chyba, że występuje przepis prawa, który reguluje to inaczej.   
 
8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
·  żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
·  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
·  żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,,
·   lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
·  przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO. 

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. 
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu. 

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.
 
10.   Jak chronimy Twoje dane?
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne oraz informatyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
 
11.   Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
 
Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu art. 8 RODO, tzn. ma mniej niż ukończone 16 lat.
 
12.   Dane kontaktowe  do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych 
 
W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Pan Sławomir Rzepecki, który  sprawuje u nas  funkcję  Inspektora Ochrony Danych.  Kontakt z nim jest możliwy pod adresem e-mail: iod@oin.info.pl  lub numerem telefonu komórkowego  +48 602-734-255. Możesz tez przesłać do na korespondencję, kierując ją na adres podany w punkcie 4.