W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zadania i kompetencje

XML

Treść


   
 Zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego :

1. Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Farmaceutycznej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej   województwa.
 
2. Wojewódzki Inspektor, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest w Województwie Kujawsko-Pomorskim organem właściwym w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.

3. Wojewódzki Inspektor jest organem pierwszej instancji w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej.
 
4. Wojewódzki Inspektor reprezentuje Inspektorat na zewnątrz, kieruje jego działalnością i ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Inspektoratu.
 
5. Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 • zatwierdzanie planów pracy komórek organizacyjnych Inspektoratu w oparciu o kierunki działania i zalecenia Głównego Inspektora; 
 •  zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu;
 • dysponowanie środkami budżetowymi; 
 • wydawanie decyzji administracyjnych lub postanowień w zakresie:
  • wstrzymania, wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • wstrzymania, wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, 
  • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony, 
  • wstrzymania na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego w przypadku podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, 
  • udzielenia, zmiany, odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki i punktu aptecznego, 
  • reklamy działalności aptek i punktów aptecznych, 
  • wyrażanie zgody na uruchomienie apteki szpitalnej, 
  • udzielania zgody na posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R przez szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe w celu prowadzenia badań naukowych w zakresie działalności statutowej, 
  • udzielania zgody na posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych przez placówki służby zdrowia i gabinety lekarskie, 
  • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny, hurtownię farmacutyczną, skład konsygnacyjny, komorę przeładunkową oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań, ustalanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych i nagród, a także wykonywanie innych obowiązków wynikających z prawa pracy;
 • ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla pracowników Inspektoratu;
 • dbałość o doskonalenie zawodowe pracowników;
 • udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do wykonywania w jego imieniu określonych zadań i kompetencji w zakresie organizacji, funkcjonowania i współdziałania wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji, funkcjonowania i współdziałania wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących informacji niejawnych;
 • przyjmowanie  interesantów w sprawach skarg i wniosków.