Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3
tel. 52-320-61-80
     tel/fax 52-322-58-96
 
Zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P

 
1.     Podstawy prawne:
 
 

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 1977 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U.2002 Nr 187, poz. 1565);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 Nr 187, poz. 1330).

 
2.  Zwolnienie dokonywane jest na podstawie wniosku kierownika apteki, który powinien zawierać:

 • adres apteki i jej nazwę, o ile apteka ją posiada;
 • numer zezwolenia na prowadzenie apteki;
 • imię i nazwisko kierownika;
 • okres, którego zwolnienie dotyczy;
 •  wskazanie sposobu zapewnienia pacjentom dostępu do środków odurzających grupy  I-N i substancji psychotropowych grupy II-P objętych wnioskiem;
 • uzasadnienie wniosku.

 
3.    Do wniosku należy dołączyć:
 
- potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.
 
Powyższą opłatę należy uiścić w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek tj.:
 
Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  
  
Miejsce złożenia dokumentów:
 
Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy/ Sekretariat Delegatury w Toruniu lub we Włocławku (osobiście lub za pośrednictwem poczty).
 
 
Odbiór zgody (decyzji) przez osobę uprawnioną w siedzibie Inspektoratu w Bydgoszczy/Delegatury w Toruniu, bądź Włocławku, lub zostanie przesłane pocztą.