Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2003-12-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część załączonych plików opublikowanych jest w formie skanu obrazu w rozszerzeniu .pdf.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy sukcesywnie dokona zmiany plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo, a nowe dokumenty będą publikowane poprawnie. Jednakże pomimo starań redaktorów strony, mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji.

Nieczytelne przez czytniki ekranu pliki PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Florczyk, sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3206180. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez telefoniczne odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu występujący z żądaniem powinien wskazać dogodny dla niego sposób tego udostępnienia.

Realizacja żądania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni realizację tego żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku, gdy osoba występującą z żądaniem odmówi skorzystania ze wskazanego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy alternatywnego sposobu dostępu, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

tel. 52 320-61-80

tel/fax 52 322-58-96

e-mail: sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl

ePUAP: /qq315iw46x/SkrytkaESP

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, Budynek B, IV piętro (budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych):

 1. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia. Schody przy wejściu do budynku nie zostały wyposażone w poręcze.
 2. Drzwi wejściowe do budynku (otwierane automatycznie) wykonane z przeźroczystego materiału nie posiadają oznaczenia kontrastowego.
 3. W budynku nie zastosowano oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub systemu wypukłych znaków, jak również nie zastosowano świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
 4. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Punkt Obsługi Klienta dostępny z poziomu korytarza.
 5. Część wind wyposażona jest w guziki z alfabetem Braille’a.
 6. Niektóre schody wewnątrz budynku, prowadzące na szóste piętro do pomieszczeń zajmowanych przez Inspektorat, oznaczone zostały przy pomocy taśmy samoprzylepnej o kontrastowej barwie.
 7. Stanowisko obsługujące interesantów znajdujące się w pomieszczeniach Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy jest dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 8. Brak pętli indukcyjnych w pomieszczeniach Inspektoratu.
 9. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy budynku.
 10. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 11. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, II piętro (budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych):

 1. Główne wejście do budynku znajduje się na wysokim parterze, a zastosowany przy nim podjazd nie ma zastosowania dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu znajduje się przycisk dla osób niepełnosprawnych, przywołujący asystę. Wejście do budynku, wyposażone w pochylnię znajduje się z drugiej strony (wejście od ulicy Mickiewicza). Przy żadnym wejściu do budynku nie zastosowano wyróżnień początku i końca biegu schodów zewnętrznych przy pomocy pasów kontrastowych. Wyróżnienia wymaga również początek i koniec biegu pochylni przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze.
 2. Pochylnia prowadząca do budynku nie jest wyposażona w obustronne poręcze. Znajdują się one tylko po jednej stronie – po drugiej pochylnia przylega do ogrodzenia. Podest, do którego prowadzi pochylnia posiada poręcze także tylko z jednej strony, przez co jego część pozostaje otwarta.
 3. Budynek nie posiada windy. W przypadku wizyty interesanta niepełnosprawnego pracownik Inspektoratu schodzi na parter.
 4. Schody wewnętrzne wymagają poprawy wyróżnienia przy pomocy pasów kontrastowych.
 5. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. Duża i czytelna tablica informacyjna dostępna przy wejściu do budynku.
 7. Brak pętli indukcyjnych w pomieszczeniach Inspektoratu.
 8. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 9. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 6 (budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych):

 1. Budynek nie posiada windy. W przypadku wizyty interesanta niepełnosprawnego pracownik Inspektoratu schodzi na parter.  
 2. Brak oznaczenia początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru.
 3. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem do budynku.
 5. Brak pętli indukcyjnych w pomieszczeniach Inspektoratu.
 6. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

Budynki, w których znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy oraz jego Delegatury zarządzane są przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, dlatego Inspektorat nie ma możliwości wprowadzenia zmian w budynkach, w których znajdują się użyczone lokale.

W każdym przypadku osoba niepełnosprawna otrzyma wsparcie pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Beata Stasiak

Opublikował: Ewelina Florczyk

Data wytworzenia: 2020-09-24

Data publikacji: 2020-11-20